Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – de webpagina: elke webpagina waarin de eigenaar van het domein www.praktijkluisterlicht.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  – de website: verzameling bestanden op één domein (www.praktijkluisterlicht.nl), die onderling verbonden zijn door linken;
  – de eigenaar: de bevoegde eigenaar van de webpagina, hierna te noemen: Praktijk Luisterlicht;
  – gebruik(en): iedere handeling t.a.v. de technische weergave van de webpagina alsook t.a.v. en ten gevolge van de inhoud van de webpagina, onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (b.v. kopen, huren);
  – jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina en de website gebruikt;
  – de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  – schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, fysiek- en of geestelijk letsel, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina en de website als geheel. Door de webpagina en de website te gebruiken stem jij in met deze disclaimer.
 3. PraktijkLuisterlicht.nl wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Praktijk Luisterlicht, auteurs en webmasters streven naar een zo groot mogelijke juistheid en volledigheid. Nochtans zijn fouten mogelijk. Praktijk Luisterlicht en auteurs en webmasters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelingen gebaseerd op deze informatie, dan wel als gevolg van het ontbreken van informatie. Praktijk Luisterlicht spant zich daarnaast in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is.
 4. Praktijk Luisterlicht verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Aan de inhoud van deze website in z’n geheel en de diverse pagina’s afzonderlijk kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk Luisterlicht noch de auteurs en webmasters zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Het gebruik en of toepassen van de inhoud van deze website en de pagina’s afzonderlijk geschiedt geheel op eigen risico.
 6. Praktijk Luisterlicht mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Praktijk Luisterlicht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is Praktijk Luisterlicht niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina of website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Jij bent verantwoordelijk voor al hetgeen jij vanuit de webpagina verzendt, hier publiceert of daarvan publiceert.
 9. Praktijk Luisterlicht behoudt zich het recht voor om jou de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Praktijk Luisterlicht binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. Jij vrijwaart Praktijk Luisterlicht, diens zowel interne- als externe medewerkers, vertegenwoordigers en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd zijn aan jouw gebruik van deze website en of één of meerdere webpagina’s, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.