Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Praktijk Luisterlicht, KvK nummer 81668015

 

1. Algemeen

Op al mijn offertes en overeenkomsten zijn de onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Praktijk Luisterlicht. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later met mij gesloten overeenkomsten.

Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Praktijk Luisterlicht aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken als tot dienstverlening. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. Eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes
Alle offertes van Praktijk Luisterlicht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Praktijk Luisterlicht heeft het recht kosten verbonden aan het opstellen van een offerte door te berekenen. Opdrachten binden Praktijk Luisterlicht eerst na schriftelijke opdrachtbevestiging. Praktijk Luisterlicht is niet aansprakelijk voor fouten ten gevolge van afwijkingen in schriftelijke opgaven, tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten, teksten, gegevens en dergelijke die de wederpartij heeft verstrekt.

3. Annulering
De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Praktijk Luisterlicht met de uitvoering van overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor ons ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door mij geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die ik reeds ter voorbereiding hebben gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

4. Wijzigingen
Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk (e-mail) aan Praktijk Luisterlicht ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Prijzen
Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Indien de prijzen van materialen, hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, respectievelijk lonen, sociale lasten, vrachtkosten, assurantiepremies, of welke kosten dan ook die verband houden met de productie, een stijging ondergaan, is Praktijk Luisterlicht gerechtigd de overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen. Eenzelfde kostendoorberekening kan Praktijk Luisterlicht toepassen voor overeenkomsten die aflevering/uitvoering in gedeelten betreffen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Onverminderd het vorenstaande zijn al onze prijzen vast en onverrekenbaar. De valuta is in euro’s, tenzij anders is overeengekomen.

6. Levering
Een overeengekomen (af)levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Praktijk Luisterlicht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de overeengekomen levertijd zal nimmer recht doen ontstaan op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen daarvan door de wederpartij. Levering van zaken door ons aan de wederpartij vindt plaats op het moment waarop de zaken het bedrijfspand verlaten. Daaronder is mede begrepen de plaats van waaruit door of namens Praktijk Luisterlicht geleverd wordt, hetzij fysiek hetzij digitaal. De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het een retourzending betreft. De wederpartij is verplicht de zaken deugdelijk te verzekeren.

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag Praktijk Luisterlicht voor ondeugdelijk werk goed werk leveren. Praktijk Luisterlicht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, briefing en andere informatie en of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever van Praktijk Luisterlicht is enkel en alleen zelf aansprakelijk voor alle gevolgen die ontstaan bij het gebruik, de toepassing, eventuele verdere bewerking en verspreiding van het werk van Praktijk Luisterlicht.

7. Overmacht
Ingeval van overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal Praktijk Luisterlicht het recht hebben de uitvoering voor het betreffende gedeelte op te schorten. Als overmacht van onze zijde gelden tevens alle omstandigheden waardoor de juiste of tijdige uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt of wordt bemoeilijkt, waaronder mede onvoorziene stagnatie in aanvoer of productie, vertraging bij het vervoer, of van klimatologische aard, belemmerende overheidsmaatregelen en het uitblijven, om welke reden dan ook, van leveranties van derden of van vergunningen. Praktijk Luisterlicht zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte stellen. Indien door overmacht nakoming onmogelijk is, heeft Praktijk Luisterlicht het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Praktijk Luisterlicht tot enige schadevergoeding is gehouden.

8. Verzekering en aansprakelijkheid
Alle zaken of delen hiervan van derden (waaronder begrepen onze wederpartij) en voorwerpen, die zich daarin of daaraan bevinden, zijn gedurende de periode dat zij zich bevinden onder de medewerkers van Praktijk Luisterlicht, zowel intern als extern, niet verzekerd en worden slechts door Praktijk Luisterlicht onder toezicht genomen onder het uitdrukkelijk beding dat geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies, diefstal of enigerlei andere schade en dat de wederpartij Praktijk Luisterlicht vrijwaart tegen alle schade en aansprakelijkheid tegenover derden. De wederpartij dient deze zaken, delen dan wel voorwerpen zelf deugdelijk te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s. Voor de aansprakelijkheid verwijst Praktijk Luisterlicht overigens naar het bepaalde in artikel 13.

9. Betalingen
De wederpartij dient vooraf te betalen dan wel afhankelijk van een nadrukkelijke afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen, zonder toepassing van enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Praktijk Luisterlicht heeft het recht voor deellevering afzonderlijke betaling te verlangen. Praktijk Luisterlicht heeft het recht een kredietbeperkingstoeslag van 2 procent in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen de uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de uiterste betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de wederpartij maandelijkse rente verschuldigd naar een percentage van twee punten boven de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

De door Praktijk Luisterlicht te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door wederpartij komen voor rekening van laatstgenoemde. Deze worden in rekening gebracht overeenkomstig de (incasso)tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In geval van niet, niet volledige of niet tijdige betaling, surséance van betaling, faillissement, geheel of gedeeltelijk beslag op de goederen van de wederpartij of liquidatie van bedrijven van de wederpartij heeft Praktijk Luisterlicht het recht alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten.

10. Eigendomsvoorbehoud
De door Praktijk Luisterlicht geleverde zaken blijven eigendom van Praktijk Luisterlicht totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Praktijk Luisterlicht gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Praktijk Luisterlicht verrichtte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).

Door Praktijk Luisterlicht afgeleverde zaken, die krachtens de vorige alinea onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Praktijk Luisterlicht gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij verplicht zich op het eerste door Praktijk Luisterlicht gedane verzoek de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

11. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht of een ander industrieel- of intellectueel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of merkenrecht, octrooirecht of een ander industrieel- of intellectueel eigendomsrecht aan derden en vrijwaart hij Praktijk Luisterlicht in en buiten rechte voor alle gevolgen en aanspraken van derden uit het ter zake gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Alle intellectuele eigendomsrechten van door Praktijk Luisterlicht tot stand gebrachte teksten, schetsen, structuren, tekeningen, foto’s, films, modellen en dergelijke blijven bij Praktijk Luisterlicht berusten.

Productiemiddelen of hulpmiddelen en procedés die speciaal voor een opdracht door mij of in mijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Praktijk Luisterlicht. Deze productiemiddelen of hulpmiddelen worden opgezet voor een bepaalde in omvang schriftelijk tussen Praktijk Luisterlicht en de wederpartij vast te leggen totaalserie. Bij overschrijding van deze totaalserie zullen voor de wederpartij opnieuw kosten verschuldigd zijn.

12. Reclames
De wederpartij dient reclames vanwege zichtbare gebreken binnen 14 dagen na aflevering van deze zaak schriftelijk bij Praktijk Luisterlicht te melden. De wederpartij moet reclames vanwege niet uiterlijk waarneembare gebreken binnen 14 dagen na het te voorschijn treden van het gebrek schriftelijk aan Praktijk Luisterlicht melden. Reclames tegen een factuur dient de wederpartij op straffe van verval van haar rechten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Praktijk Luisterlicht in te dienen. Ook indien de wederpartij tijdig heeft gereclameerd bij Praktijk Luisterlicht, is zij niet gerechtigd de verplichting tot betaling van de geleverde goederen op te schorten. Retouraanbiedingen accepteert Praktijk Luisterlicht alleen na schriftelijke akkoordbevestiging franco.

13. Aansprakelijkheid
Praktijk Luisterlicht is aansprakelijk wanneer schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar kant. Overigens is de aansprakelijkheid van Praktijk Luisterlicht beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt. Indien een verzekering ontbreekt of de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Praktijk Luisterlicht beperkt tot de netto factuurwaarde van die leveranties c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt. In dat geval komt schade voor zover bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst of vervolgschade, in geen geval voor vergoeding in aanmerking. Worden bij de uitvoering van een overeenkomst door Praktijk Luisterlicht ondergeschikten en/of derden ingeschakeld, dan kunnen deze ondergeschikten en of derden jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf bij deze overeenkomst partij.

14. Niet-nakoming door de wederpartij
Indien de wederpartij enige verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt heeft Praktijk Luisterlicht zonder rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht tot nakoming en/of schadevergoeding. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkele feit van het niet nakomen van enige verplichting zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.

15. Opslag
Indien goederen die Praktijk Luisterlicht wenst af te leveren buiten de wil van Praktijk Luisterlicht niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Praktijk Luisterlicht gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen alsof de levering had plaatsgevonden.

16. Solvabiliteit
Indien Praktijk Luisterlicht een order accepteert, geschiedt dit onder de voorwaarde dat uit de in te winnen informaties blijkt dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is. Praktijk Luisterlicht is te allen tijde gerechtigd voorafgaand aan de levering dan wel de voortgezette levering – deelleveringen daaronder mede begrepen – van de wederpartij zekerheid te vragen voor tijdige en algehele nakoming van betalings- en andere verplichtingen. Indien wederpartij deze zekerheid niet kan of wil geven, is Praktijk Luisterlicht gerechtigd de opdracht te staken zonder een verplichting van schadevergoeding of enig andere vorm van tegemoetkoming aan de wederpartij dan ook.

17. Faillissement en surséance van betaling
Ingeval van faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van de wederpartij heeft Praktijk Luisterlicht het recht de order zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te annuleren respectievelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Praktijk Luisterlicht tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd onze verdere rechten. Tevens heeft Praktijk Luisterlicht het recht na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de order en of overeenkomst zelf of door derden te doen voltooien, eventueel met gebruik van door de wederpartij aangevoerde materialen tegen nader overeen te komen vergoeding. Alle vorderingen die Praktijk Luisterlicht in deze gevallen op de wederpartij mochten hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

18 Wijzigingen in de voorwaarden
Praktijk Luisterlicht is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Praktijk Luisterlicht zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij beschikbaar stellen dan wel openbaar maken. Indien geen algemeen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld dan wel de wijzigingen in openbaarheid toegankelijk zijn gemaakt.

19. Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Praktijk Luisterlicht en de wederpartij, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland. Praktijk Luisterlicht blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

20. Toepasselijk recht
Op de order en de daarmee verband houdende overeenkomsten tussen Praktijk Luisterlicht en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

Indien je over deze algemene voorwaarden nog vragen hebt, kun je met mij contact opnemen via een e-mail naar praktijkluisterlicht@gmail.com.